Varför är balansering så viktig?

Varför är en del maskiner mer högljudda än andra? Varför ställer sig ventilen på en cykel neråt, om man låter hjulet rulla fritt? Varför vibrerar ratten hos en bil vid vissa hastigheter? Man stöter nästan dagligen på ett fenomen, vars verkan ofta underskattas - obalans.

Begreppet obalans kan återföras till "väga", "vikt". Hos en våg härskar jämvikt, när samma vikt uppträder på båda sidor av vågbalken. Likadant kan man betrakta massafördelningen hänfört till dess vridningsaxel. En ojämn fördelning av massan betecknas som obalans. Vid rotation leder den till centrifugalkrafter, vibrationer och oljud, som märks allt tydligare med stigande varvtal..

Livslängd
Lager, upphängningar, höljen och fundament kan påverkas starkt av obalansberoende vibrationer och härigenom utsättas för högre slitage. Produkter med balanserade delar har ofta en lägre livslängd.

Säkerhet
Genom vibrationer kan friktionshållningen hos skruv- och klämförband försämras, tills komponenter lossnar. Elektriska brytare störs av vibration, ledningar kan brytas vid anslutningarna. Obalans kan försämra driftssäkerheten hos en maskin avsevärt - människa och maskin utsätts för fara.

Kvalitet
Ett ojämnt gående elverktyg kan inte användas noggrant. Användarens ansträngning ökar och han blir fortare trött. Även hos verktygsmaskiner inkräktar vibrationer avsevärt på tillverkningsresultatet: En slip- eller höghastighets-träbearbetningsmaskin arbetar dåligt och producerar mer spill, om spindel och verktyg ej är exakt balanserade.

Konkurrenskraft
En lugn, tyst gång är alltid av betydelse vid bedömning av kvaliteten och sålunda kan vibrationer inkräkta avsevärt på en produkts konkurrenskraft: En starkt vibrerande hushållsmaskin, en bullrande bil är produkter, som ej kan hävda sig på marknaden.

Obalansberoende krafter, störande vibrationer och oljud undanröjs genom balansering.
Härvid förbättras en rotors massafördelning så, att lägre centrifugalkrafter uppträder i dess lager. Vid balansering måste dessutom tas hänsyn till obalansens art .

Obalansarter
På grund av sin verkan kan obalanser delas in i olika arter. Förutom en rotors utformning och uppgift, påverkar arten av obalans kompenseringsnivåernas läge och valet av utbalanseringstolerans. De viktigaste arterna av obalans är:

Statisk obalans
Par obalanserade
Dynamisk obalanserad